Przejdź do treści strony
Data publikacji: 01.08.2016

Taryfa przewozowa


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 08.09.2015r. z późn. zm.


 

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 81/2015
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
z dnia 08.09.2015r. z późn. zm.


 

T A R Y F A
przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP


§ 1. Zakres obowiązywania Taryfy i definicje
 1. Niniejsza Taryfa zawiera Cennik opłat i Zasady korzystania z komunikacji organizowanej przez KZK GOP Katowice.
 2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:
  1. Dokument podróży - dokument podróży w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
  2. Obywatel UE - obywatel UE w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
  3. Członek rodziny obywatela UE - członek rodziny w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
  4. Państwo członkowskie - państwo członkowskie w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
  5. System Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) – System składający się ze sprzętu oraz oprogramowania wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego działania, wspomagający zarządzanie i realizację Usług publicznych drogą elektroniczną.
  6. Karta ŚKUP (Karta) – Karta opatrzona logo ŚKUP pozwalająca na dokonywanie płatności z elektronicznej portmonetki za usługi publiczne, zakup i przechowywanie biletów okresowych, abonamentowych, kodowanie tytułu do ulgi. Karta jest wydawana przez mBank S.A.
  7. Karta spersonalizowana – imienna Karta ŚKUP, na której zostaje nadrukowane imię i nazwisko użytkownika oraz jego zdjęcie. Z Karty tej może korzystać jedynie osoba, której dane widnieją na Karcie.
  8. Karta niespersonalizowana - Karta ŚKUP na okaziciela, na której nie nadrukowano danych osobowych. Jej pełnoprawnym posiadaczem jest osoba posługująca się Kartą ŚKUP. Z Karty tej może korzystać każda osoba, która w danej chwili posiada Kartę.
  9. Elektroniczna Legitymacja Studencka - dokument zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz. 1188) z opcjonalnie wgraną na podstawie umowy KZK GOP z uczelnią odpowiednią aplikacją służącą do zapisywania uprawnień okresowych.
  10. Elektroniczna portmonetka - instrument płatniczy umieszczony na Karcie ŚKUP, na którym zapisywany jest pieniądz elektroniczny, którym można dokonywać płatności za usługi publiczne w Systemie ŚKUP.
  11. Rejestracja wejścia – wyjścia - rejestracja wejścia polega na przyłożeniu przez pasażera po wejściu do pojazdu Karty ŚKUP do kasownika z logo ŚKUP. Rejestracja wyjścia polega na ponownym przyłożeniu Karty ŚKUP do kasownika z logo ŚKUP przed wyjściem pasażera z pojazdu.
  12. Kasownik – urządzenie zainstalowane w pojazdach służące do oznaczania biletów papierowych lub umożliwiające pobieranie opłat z elektronicznej portmonetki i rejestrację przejazdu za pomocą Karty ŚKUP.
  13. Portal Klienta - aplikacja umożliwiająca pasażerowi dostęp przez Internet do informacji o Systemie ŚKUP oraz usług oferowanych w Systemie. Zawiera część ogólnodostępną oraz zastrzeżoną dostępną tylko po zalogowaniu się, w której są dostępne opcje związane z operacjami na Karcie ŚKUP.
  14. Punkt Obsługi Klienta (POK) - punkt opatrzony logo ŚKUP, w którym mieszkaniec gminy i pasażer może dokonać czynności związanych z obsługą spersonalizowanej i niespersonalizowanej Karty ŚKUP, w szczególności: złożenie wniosku, odebranie oraz wymiana Karty lub też zwrócenie Karty.
  15. Punkt Obsługi Pasażera (POP) - punkt oznaczony logo ŚKUP wchodzący w skład infrastruktury KZK GOP, w którym pasażer może dokonać niektórych czynności związanych z obsługą Karty ŚKUP, w szczególności otrzymanie Karty niespersonalizowanej, zasilenie Karty, zakup elektronicznego biletu okresowego czy zakodowanie tytułu do ulgi.
  16. Zasilenie Karty – zwiększenie Salda Dostępnych Środków elektronicznej portmonetki.
  17. Punkt sprzedaży - sieć sprzedaży oznaczona logo ŚKUP – punkty sprzedaży (np. kioski, sklepy itp.) wyposażone w Moduł do pobierania opłat/doładowania Kart, w którym możliwe jest dokonanie na Karcie m. in. zapisu uprawnień do Usług publicznych, w tym elektronicznego biletu okresowego.
  18. Stacjonarny Automat Doładowania Kart (SADK) - urządzenie opatrzone logo ŚKUP i napisem AUTOMAT ŚKUP. Umożliwia m.in. otrzymanie Karty niespersonalizowanej, zasilenie Karty, zakup elektronicznych biletów okresowych/abonamentowych, sprawdzenie stanu Karty ŚKUP oraz uzyskanie informacji o systemie ŚKUP.
  19. Moduły do pobierania opłat/doładowania Kart – urządzenia do pobierania opłat/doładowania Kart rozmieszczone w punktach sprzedaży, w tym w gminach i jednostkach gminnych umożliwiające zapłatę za usługi (rekreacyjne, kulturalne, sportowe), aktualizację stanu Karty ŚKUP oraz w wybranych punktach zakup Karty, jej zasilenie, lub zakup uprawnień do Usług publicznych.
  20. Organizator transportu publicznego – jednostka samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.
  21. Strefa – obszar wyznaczony przez granicę administracyjną gminy (miasta) lub inne granice ustalone przez organizatora transportu publicznego.
  22. Czas podróży - rozkładowy czas jazdy środka przewozowego lub w przypadku podróży z przesiadkami, rozkładowy czas jazdy środków przewozowych oraz czas przesiadek.
  23. Taryfa strefowo – czasowa – taryfa wyznaczona przez granice stref lub czas podróży.
  24. Taryfa odległościowa – taryfa wyznaczona na podstawie liczby przebytych kilometrów.
  25. Bilet elektroniczny – bilet w formie zapisu elektronicznego na Karcie ŚKUP lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (po uruchomieniu takiej funkcjonalności) lub innym dopuszczonym przez KZK GOP urządzeniu (np. telefonie komórkowym).
  26. Przejazd – jednorazowe przemieszczenie się jednym pojazdem na danym odcinku linii komunikacyjnej.
I
Zasady korzystania z komunikacji
§ 2. Bilety na przejazd
 1. Pasażerowie mogą odbywać podróż tylko i wyłącznie z ważnym biletem, czego potwierdzeniem jest: zapis na Karcie ŚKUP - § 2 ust. 2 lit. b, wniesienie opłaty z elektronicznej portmonetki, bilet zakupiony z wykorzystaniem innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia np. telefonu komórkowego lub ważny bilet papierowy. W przypadku uprawnienia do przejazdów bezpłatnych – stosowny zapis na Karcie ŚKUP bądź dokument potwierdzający to uprawnienie.
 2. Za bilety ważne uważa się:
  1. bilety elektroniczne krótkookresowe zapisane na karcie ŚKUP i zarejestrowane w kasowniku po wejściu do pojazdu, zakupione przy wykorzystaniu elektronicznej portmonetki na Karcie ŚKUP lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia (np. telefonu komórkowego),
  2. bilety elektroniczne średnio i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarejestrowane w kasowniku po wejściu do pojazdu,
  3. bilety papierowe wyłączone z kasowania: - bilety krótkookresowe sprzedawane przez kierującego pojazdem, - bilety długookresowe, w tym miesięczne i kwartalne – w przypadku, gdy jest to wymagane ostemplowane i wypisane czytelnie, w sposób trwały (tj. piórem lub długopisem), nielaminowane, zgodnie z oznaczeniami na bilecie (imię i nazwisko, w przypadku biletów imiennych oraz w przypadku biletów na jedno miasto/gminę - miasto/gmina, na terenie których pasażer będzie podróżował),
  4. bilety papierowe przeznaczone do kasowania (krótkookresowe, wieloprzejazdowe średniookresowe) – skasowane jeden raz w sposób czytelny w miejscu oznaczonym na bilecie.
 3. Przy korzystaniu z Karty ŚKUP dostępne są dwie taryfy: strefowo-czasowa i odległościowa. Wyboru taryfy, według której naliczane są opłaty za przejazd, dokonuje pasażer w momencie zakupu biletu w POK, POP, punkcie sprzedaży, kasowniku lub za pośrednictwem Portalu Klienta. Taryfa strefowo-czasowa będzie domyślnie stosowana w przypadku zakupu biletów strefowo-czasowych na Kartę ŚKUP. Taryfa odległościowa jest domyślnie stosowana jeżeli pasażer nie zakupi biletu krótkookresowego strefowo-czasowego w kasowniku lub nie będzie posiadał takiego biletu zapisanego wcześniej na karcie ŚKUP.
 4. Taryfa KZK GOP jest taryfą strefowo-czasową lub odległościową. W przypadku taryfy strefowo-czasowej wysokość opłaty za przejazd, zgodnie z Cennikiem opłat, zależy od liczby przekraczanych stref (gmin) lub czasu podróży. Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem STREFA) jest ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się autobus lub tramwaj na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. W tym przypadku przystanek taki nie musi być oznaczony napisem STREFA. Przejeżdżając przez przystanek strefowy lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się podwyższoną opłatę za przejazd, której wysokość zależy od liczby przekraczanych stref (gmin) (z zastrzeżeniem tzw. „wyjątków strefowych" ustanawianych przez Przewodniczącego Zarządu KZK GOP).
 5. Podczas korzystania z Karty ŚKUP pasażerowie mogą zakupić bilety krótkookresowe za pośrednictwem elektronicznej portmonetki. Opłata za przejazd pobierana jest zgodnie z wybraną taryfą, przy czym w przypadku braku rejestracji wyjścia opłata pobierana jest do końca trasy danej linii komunikacyjnej w przypadku taryfy odległościowej, a w przypadku taryfy strefowo-czasowej, brak rejestracji wyjścia spowoduje brak możliwości dalszego wykorzystania biletu w przypadku przesiadki do innego pojazdu.
 6. Pasażerowie mogą również zapisać na Karcie ŚKUP elektroniczne bilety średnio i długookresowe. Opłaty za przejazd naliczane są zgodnie z Cennikiem.
 7. Podczas korzystania z Karty ŚKUP w pierwszej kolejności następuje rejestracja przejazdu na podstawie elektronicznego biletu okresowego z wybranej taryfy strefowo-czasowej. W przypadku, gdy elektroniczny bilet okresowy nie został wykupiony, utracił ważność lub nie obowiązuje w danym środku przewozu, należy wnieść opłatę z elektronicznej portmonetki. W przypadku stwierdzenia braku środków w elektronicznej portmonetce przy zakupie biletu w kasowniku, pasażer zobowiązany jest zakupić bilet u kierującego pojazdem za gotówkę, za pomocą dostępnych aplikacji telefonicznych lub zrezygnować z przejazdu.
 8. Ważność elektronicznych biletów okresowych zapisanych na karcie ŚKUP rozpoczyna się w momencie aktywacji biletu (pierwsze skasowanie, aktywacja od wskazanego dnia lub jako przedłużenie już obowiązującego biletu), a kończy się w momencie upływu okresu ważności, na który został zakupiony, wykonaniu określonej liczby przejazdów lub przejazdu.
 9. Pasażerowie korzystający ze ŚKUP zarówno w przypadku biletów okresowych zapisanych na karcie ŚKUP, zakupionych z elektronicznej portmonetki, a także posiadający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zobowiązani są do rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu.
 10. Bilet papierowy imienny jest ważny tylko i wyłącznie z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie, z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 1 lit. a.
 11. Okres ważności papierowych biletów średnio i długookresowych określony jest przez rodzaj biletu:
  1. bilety kwartalne ważne są przez trzy kolejne miesiące oznaczone na bilecie przez kolekturę, w której został zakupiony bilet,
  2. bilety miesięczne ważne są od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, oznaczonego na bilecie przez kolekturę, w której został zakupiony bilet,
  3. bilety kilkudniowe (5-, 7-, 14-dniowe itp.) ważne są przez określoną liczbę dni, wynikającą z charakteru biletu, z czego pierwszym dniem ważności jest data ostemplowania przez kolekturę lub dzień skasowania biletu przez pasażera w pierwszym pojeździe, w jakim pasażer podróżował z tym biletem,
  4. bilety 24- i 48-godzinne ważne są przez określoną liczbę godzin, wynikającą z rodzaju biletu, od momentu skasowania w pojeździe podczas pierwszej podróży.
 12. Przejazdy na liniach KZK GOP odbywają się na podstawie biletów elektronicznych krótkookresowych, opłaty wniesionej z elektronicznej portmonetki, biletów zakupionych u kierującego pojazdem oraz biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP wydanej przez uprawniony podmiot, biletów wydanych przez KZK GOP lub na podstawie uchwały Zarządu KZK GOP na podstawie biletów wydawanych przez innych organizatorów. Na liniach wspólnych dopuszcza się możliwość podróżowania z biletami wydanymi przez innych organizatorów, zgodnie z zawartymi w pojeździe informacjami taryfowymi.
 13. KZK GOP określa wzory Śląskiej Karty Usług Publicznych, biletów papierowych, druków opłat dodatkowych i wzory identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. KZK GOP zastrzega sobie prawo do wyłączności druku i emisji tych dokumentów.
 14. Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości zawierające zdjęcie, o których mowa w Taryfie, muszą być wydane przez uprawnione odrębnymi przepisami organy.
§ 3. Przejazdy bezpłatne
 1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
  1. Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji.
  2. Dzieci do 4. roku życia, tj. do dnia 4. rocznicy urodzin, wraz z wózkiem - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
  3. Osoby niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
  4. Dzieci i młodzież niepełnosprawne (do 18. roku życia), w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument, na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   • legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez właściwy organ bez względu na stopień niepełnosprawności,
   • legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia wystawionej przez właściwy organ,
   • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji).
   W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
  5. Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi, wojskowymi - w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej, wydanych przez ZUS lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE - na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
  6. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   • legitymacji wystawionej przez właściwy organ,
   • legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów. W przypadku, gdy legitymacja nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie,
   • książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS z wpisem o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów,
   • orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzającego uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie,
   • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie.
   W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
  7. Osoby niewidome i ociemniałe - w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub jednego z dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. f, stwierdzającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O" (dawniej symbol „O"), wystawionego przez właściwy organ lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
  8. Opiekunowie osób, o których mowa w ust. 1 lit. c, d, f i g tylko w przypadku, gdy towarzyszą tym osobom w podróży - na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych. Uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej.
  9. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, tj. od dnia ukończenia - na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie i datę urodzenia.
  10. Pracownicy KZK GOP podczas wykonywania czynności służbowych, na podstawie legitymacji służbowej oraz kontrolerzy KZK GOP i kontrolerzy biletowi innych podmiotów, wykonujących usługi kontroli na podstawie umowy z KZK GOP, w trakcie wykonywania czynności kontroli biletów, na podstawie identyfikatora wydanego przez KZK GOP.
  11. Właściciele samochodu, w dniu 22 września każdego roku ("Dzień bez samochodu"), na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie.
  12. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miejskiej (w przypadku funkcjonariuszy Straży Miejskiej przejazd bezpłatny przysługuje wyłącznie na terenie gminy, w której są zatrudnieni).
 2. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych kodowane są na Kartach spersonalizowanych ŚKUP w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Obsługi Pasażera, po okazaniu dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych wymienionych w ust. 1 lit. a-k.
 3. W przypadku, gdy dany dokument ma określony termin ważności lub ze statusu osoby wynika termin ograniczający posiadanie uprawnienia do przejazdu bezpłatnego, uprawnienie zapisane na Karcie ŚKUP jest tylko na dany okres. Dalsze korzystanie z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego wymaga aktualizacji posiadanych dokumentów i okazania ich w POP lub POK celem ponownego zakodowania uprawnienia na Karcie ŚKUP.
 4. W przypadku korzystania z niespersonalizowanej Karty ŚKUP pasażer zobowiązany jest do posiadania podczas podróży dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wymienionych ust. 1 lit. a-k.
§ 4. Przejazdy ulgowe
 1. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
  1. dzieci od lat 4. do 13. (tj. do dnia 13. rocznicy urodzin) - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nimi w podróży lub oświadczenia osoby podróżującej,
  2. uczniowie szkół podstawowych (którzy ukończyli 13 rok życia), gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie, którego uczeń ukończył 21. rok życia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) lub zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
  3. studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich.
  4. kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument ‒ na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydanego przez uprawnioną instytucję, inną niż ZUS, lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa,
  5. weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw obrony narodowej) wraz z legitymacją emeryta-rencisty,
  6. emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających takie dokumenty ‒ na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie oraz jednego z następujących dokumentów:
   • ostatniego wydanego odcinka emerytury lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
   • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy (dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
   • legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego).
  W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiający ustalenie tożsamości i obywatelstwa,
 2. renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych) pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie oraz jednego z następujących dokumentów, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument:
  • ostatniego wydanego odcinka renty lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy (dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego).
  Ulga przysługuje pobierającym rentę rodzinną:
  • osobom mającym orzeczoną całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS,
  • wdowom/wdowcom, którzy ukończyli 50. rok życia.
  W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wdanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 3. sędziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy w stanie spoczynku (po ukończeniu 60 roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50 roku życia), którzy pobierają uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spoczynku - na podstawie legitymacji sędziego lub prokuratora z odpowiednim wpisem.
 4. Uprawnienia do przejazdu ulgowego kodowane są na Kartach spersonalizowanych ŚKUP w Punktach Obsługi Klienta i w Punktach Obsługi Pasażera na podstawie dokumentów wymienionych § 4 ust. 1 lit. a-h i na okres, jaki wynika z ważności dokumentów, wieku ograniczającego uprawnienie lub statusu danej osoby.
 5. W przypadku korzystania z Karty ŚKUP bez zakodowanego na niej uprawnienia do przejazdów ulgowych, biletu kupionego za pomocą telefonu komórkowego lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia oraz korzystania z biletu papierowego pasażer zobowiązany jest do posiadania podczas podróży dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi wymienionych § 4 ust. 1 lit. a-h.
 6. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.
 7. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny.
§ 5. Przewóz zwierząt i bagażu
 1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:
  1. dwóch sztuk bagażu ręcznego, których suma wymiarów pojedynczej sztuki nie może przekroczyć, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w obwodzie 160 cm,
  2. małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty, ptaki),
  3. psów przewodników osób niewidomych oraz asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo.
  4. wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych potrzebnych podróżującym osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
 2. Bilet miesięczny lub kwartalny oraz elektroniczny 30-dniowy, wakacyjny lub 90-dniowy kodowany na Karcie ŚKUP uprawnia do przewozu psa lub ponadwymiarowego bagażu ręcznego (torby, plecaka, futerału na instrument muzyczny itp.) bez dodatkowej opłaty.
 3. Pasażer za zgodą kierującego pojazdem może przewozić w pojazdach rower lub bagaż inny niż określony w § 5 ust. 1, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem. Zgoda kierującego pojazdem na przewóz roweru nie jest wymagana w soboty, niedziele i święta, we wszystkie dni w miesiącach lipiec, sierpień oraz w pozostałych miesiącach roku w dni robocze od godziny 18.00 do 5.00 dnia następnego. Odpowiedzialność za szkody związane z przewozem roweru ponosi pasażer przewożący rower. Odpłatny przewóz psów większych oraz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary określone w § 5 ust. 1 lit. a nie wymaga zgody kierującego pojazdem.
 4. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.
§ 6. Sprzedaż biletów
 1. Sprzedaż elektronicznych biletów odbywa się:
  1. w punktach sprzedaży, POP, POK i SADK poprzez zapisanie elektronicznego biletu na Karcie ŚKUP,
  2. w pojazdach poprzez wniesienie opłaty z elektronicznej portmonetki lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia (np. telefonu komórkowego),
  3. poprzez Internet na Portalu Klienta.
 2. Sprzedaż biletów papierowych odbywa się w:
  1. punktach sprzedaży, POP i automatach biletowych w tym SADK,
  2. pojazdach wykonujących przewozy na zlecenie KZK GOP przez kierującego pojazdem.
 3. Kierujący pojazdem sprzedaje bilety specjalnie oznaczone o cenie zgodnej z Cennikiem KZK GOP.
 4. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach. W razie opóźnienia pojazdu większego niż 3 minuty w stosunku do rozkładu jazdy, kierujący pojazdem może odmówić sprzedaży biletów.
 5. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie uzupełnieniem sposobu wnoszenia opłat, w związku z tym zaleca się korzystanie z Karty ŚKUP, lub biletów zakupionych drogą elektroniczną.
§ 7. Zwrot biletów
 1. Posiadaczowi elektronicznego biletu zapisanego na Karcie ŚKUP, o okresie ważności na co najmniej 30 dni lub biletu papierowego miesięcznego, kwartalnego, przysługuje prawo zwrotu tego biletu bez potrącania dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu. W przypadku biletów elektronicznych zwroty biletów realizowane są w Punktach Obsługi Pasażera, Punktach Obsługi Klienta i w siedzibie KZK GOP, natomiast w przypadku biletów papierowych w punkcie sprzedaży, który je sprzedał.
 2. W przypadkach innych niż wymieniony w ust. 1, decyzję o przyjęciu zwrotu biletu lub innym sposobie załatwienia sprawy, każdorazowo podejmuje KZK GOP w oparciu o indywidualny wniosek złożony przez pasażera. W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu zwrotu biletu, kwotę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym dokonano zwrotu biletu, do ostatniego dnia jego ważności lub liczby niewykorzystanych przejazdów w stosunku do liczby przejazdów ogółem dla danego biletu.
§ 8. Kasowanie biletów
 1. Pasażer po wejściu do pojazdu bez zbędnej zwłoki (przed zajęciem miejsca siedzącego) zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przejazd przy wykorzystaniu elektronicznej portmonetki znajdującej się na Karcie ŚKUP, zakupu biletu drogą elektroniczną lub skasowania biletu papierowego lub zapisanego na Karcie ŚKUP, zakupu biletu u kierującego pojazdem, chyba że pasażer posiada bilet niewymagający kasowania. W przypadku zakupu biletu z elektronicznej portmonetki znajdującej się na Karcie ŚKUP lub posiadania biletu zapisanego na Karcie ŚKUP, pasażer bezpośrednio przed opuszczeniem pojazdu zobowiązany jest do rejestracji wyjścia z pojazdu.
 2. Posiadacz biletu okresowego znajdującego się na Karcie ŚKUP lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego znajdującego się na Karcie ŚKUP zobowiązany jest podczas każdego przejazdu zarejestrować wejście i wyjście z pojazdu.
 3. Podczas korzystania z Karty ŚKUP prawidłowość pobrania opłaty lub rejestracji przejazdu potwierdzana jest stosownym komunikatem kasownika. Kartę ŚKUP rejestruje się zarówno po wejściu, jak i bezpośrednio przed wyjściem z pojazdu. W przypadku podróży wieloprzejazdowych Kartę ŚKUP rejestruje się każdorazowo po wejściu i przed wyjściem z kolejnych pojazdów.
 4. W przypadku wnoszenia opłaty za przejazd przy pomocy Karty ŚKUP brak rejestracji wyjścia z pojazdu oznacza, że:
  1. w taryfie odległościowej pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu
  2. w taryfie strefowo-czasowej przy korzystaniu z biletu krótkookresowego po wykonaniu przesiadki bilet traci ważność.
 5. Kasując bilet papierowy, pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości skasowania. W przypadku podróży wieloprzejazdowych, bilet należy skasować jeden raz, podczas pierwszego przejazdu, niezależnie od okresu ważności biletu i liczby przesiadek. W razie braku kodu kasującego na bilecie należy udać się do innego kasownika lub do kierującego pojazdem celem właściwego oznaczenia ważności biletu.
 6. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie ww. biletu pojazdem tej samej lub innej linii.
 7. Pasażer dokonujący przejazdu na odcinku jednego przystanku również jest zobowiązany posiadać ważny bilet.
§ 9. Kontrola biletów
 1. Przebywając w pojeździe, pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazywania kontrolującym ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. Obowiązek okazywania dokumentów nie dotyczy pasażerów korzystających ze spersonalizowanej Karty ŚKUP, na której zakodowane zostało uprawnienie do ulgi lub przejazdów bezpłatnych.
 2. W przypadku zakupu biletu z wykorzystaniem Karty ŚKUP lub zakupu biletu drogą elektroniczną z wykorzystaniem innego urządzenia, pasażer zobowiązany jest do okazania kontrolującemu biletu mającego formę zapisu elektronicznego w stosownym urządzeniu (np. Karta ŚKUP, telefon komórkowy lub inne urządzenie).
 3. Kontrolerzy oraz kierowcy specjalnie oznakowanych pojazdów, uprawnieni są do sprawdzania, czy pasażer podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokumenty uprawniające do tego. Kontrolerzy mogą też sprawdzać, czy podróż (przewóz) odbywa się zgodnie z "Zasadami porządkowymi obowiązującymi w komunikacji miejskiej KZK GOP" w Katowicach (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2011r., nr 252, poz. 4220) oraz „Regulaminem przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez KZK GOP" (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2011r., nr 257, poz. 4315). „Zasady…" oraz „Regulamin…" publikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kzkgop.pl, zakładka „Uchwały Zgromadzenia") oraz dostępne są w Punktach Obsługi Pasażera KZK GOP. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub w razie stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu albo nieposiadania przez podróżnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler pobiera opłatę dodatkową gotówkową zgodnie z Cennikiem i właściwą należność za przewóz (przewoźne) albo wystawia protokół-wezwanie do zapłaty.
 4. Pasażer, który podróżuje niezgodnie z Taryfą zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewoźnego zgodnie z Cennikiem opłat (Rozdział II niniejszej Taryfy). Wystawiony pasażerowi druk opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wraz z naliczonym przewoźnym zastępuje bilet i pozwala na dokończenie podróży, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z rodzaju biletu. Za naruszenie Taryfy uważa się jazdę bez ważnego biletu, a w szczególności jazdę:
  1. z elektronicznym biletem okresowym lub uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych zapisanym na Karcie ŚKUP lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, który nie został zarejestrowany w kasowniku po wejściu do pojazdu lub nie wniesiono opłaty z elektronicznej portmonetki,
  2. ze spersonalizowaną kartą ŚKUP należącą do innej osoby,
  3. bez biletu,
  4. z biletem nieskasowanym lub biletem, który utracił ważność,
  5. z biletem zniszczonym, podrobionym lub przerobionym, w szczególności w sposób niezgodny z uprawnieniami wynikającymi z rodzaju biletu,
  6. z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku, gdy z biletu korzysta inna osoba niż wymieniona na nim (dotyczy biletów imiennych),
  7. z biletami, które nie obowiązują na liniach KZK GOP,
  8. z biletem o zaniżonej opłacie.
 5. O ile pasażer nie jest w stanie uiścić opłaty dodatkowej w pojeździe, celem sporządzenia protokołu-wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie i adres zamieszkania.
 6. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera i adresu jego zamieszkania.
 7. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości pasażera, o którym mowa w ust. 6, dane pasażera mogą zostać potwierdzone w oparciu o oświadczenie innej osoby, posiadającej właściwy dokument tożsamości ze zdjęciem. Za skutki nieprawdziwego oświadczenia odpowiedzialność ponosi osoba potwierdzająca dane pasażera.
 8. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości określonej w Cenniku opłat.
 9. Podczas wykonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu ich zakończenia. KZK GOP nie odpowiada za dokumenty pozostawione kontrolerowi podczas ww. czynności.
 10. Bilety papierowe lub dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, o których mowa w § 3 i § 4, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kontroler może zatrzymać za pokwitowaniem na druku protokołu-wezwania, sporządzając jednocześnie odpowiednią notatkę.
 11. Za osobę, której z powodu wieku lub stanu psychicznego winy zarzucić nie można, odpowiada ten, kto z mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad tą osobą.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję