Przejdź do treści strony

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Zamawianie i odbieranie karty, wydawanie duplikatu, zastrzeżenie i blokada karty

Użytkownicy mają do wyboru dwa typy kart: spersonalizowaną i niespersonalizowaną.

KARTA SPERSONALIZOWANA – jest nośnikiem danych, takich jak zakupione usługi publiczne, zakupione bilety komunikacji miejskiej, e-portmonetka. Ponadto karta ta zawiera dane identyfikacyjne użytkownika. Może z niej korzystać wyłącznie posiadacz karty.

W zakresie usług komunikacji miejskiej można na niej kodować wszystkie rodzaje biletów: okresowe imienne, jednorazowe, zasilić e-portmonetkę oraz zakodować przysługującą ulgę. Dzięki zakodowaniu na karcie przysługującej ulgi osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

KARTA NIESPERSONALIZOWANA – jest nośnikiem takich danych, jak zakupione usługi publiczne, zakupione bilety komunikacji miejskiej, e-portmonetka. Karta ta nie zawiera danych osobowych. Może z niej korzystać każda osoba, która w danej chwili nią dysponuje. Można na niej kodować wyłącznie bilety okresowe na okaziciela oraz doładować gotówką i korzystać z funkcji e-portmonetki.
KARTĘ SPERSONALIZOWANĄ można otrzymać na pisemny wniosek, składany w punkcie obsługi klienta, punkcie obsługi pasażera lub przez Internet (za pośrednictwem Portalu Klienta). Karta wydawana jest bezpłatnie, ale przy składaniu wniosku przez Internet należy wpłacić na konto karty 20 zł (tzw. wpłata inicjalna). Pieniądze te będą na koncie odebranej karty i można je wykorzystać na przykład na zakup biletu bądź inne opłaty (uwaga – środkami zgromadzonymi na karcie ŚKUP nie można płacić na Portalu Klienta). Kartę spersonalizowaną odbierać można wyłącznie w wybranym punkcie obsługi klienta.

KARTA NIESPERSONALIZOWANA wydawana jest bez dodatkowych formalności we wszystkich punktach obsługujących ŚKUP (punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, stacjonarnych automatach doładowania oraz w 800 punktach dystrybucji). Przy jej wydawaniu pobierana jest kaucja zwrotna. Do zwrotu kaucji wymagane jest potwierdzenie zakupu.
Aby złożyć wniosek o kartę przez Portal Klienta, konieczne jest podanie numeru PESEL. Osoby nieposiadające takiego numeru (np. obcokrajowcy) wniosek o spersonalizowaną kartę ŚKUP mogą składać w punktach obsługi klienta oraz punktach obsługi pasażera.
Przy składaniu wniosku potrzebne będą następujące dane, niezbędne do wygenerowania identyfikatora cudzoziemca: typ dokumentu tożsamości, numer dokumentu (na przykład numer paszportu) oraz obywatelstwo.
Przed pierwszym użyciem kartę należy zasilić wybraną kwotą lub zapisać na niej wybrany bilet.

ZASILENIE KARTY – polega na przelaniu na konto karty wybranej sumy. Pieniędzmi tymi można płacić między innymi za przejazd, parkowanie, zakup biletów, dokonać opłat w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, automatach ŚKUP czy używać jej w instytucjach akceptujących płatności kartą ŚKUP. Zasilenie karty nie jest równoznaczne z zakupem biletu. Kartę zasilić można w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, poprzez stacjonarny automat oraz przez Portal Klienta. W POP, POK i w automacie kartę można doładować gotówką i kartą płatniczą. W Portalu Klienta można natomiast skorzystać z ekspresowych albo zwykłych przelewów bankowych.
Do dyspozycji pasażerów jest 800 punktów sprzedaży na terenie całej aglomeracji, w których można zakodować bilet na karcie (w punktach można wyłącznie kupować bilety, nie można zasilać konta karty – e-portmonetki). Punkty dystrybucji zlokalizowane są w sklepach i kioskach i są oznaczone dużym logo ŚKUP.
Na karcie ŚKUP obowiązują następujące limity transakcyjne:
• dzienny limit transakcji – 500zł;
• maksymalne saldo środków dostępnych w elektronicznej portmonetce – 500 zł;
• maksymalna wysokość wszystkich zasileń w roku kalendarzowym – 10 000 zł.

ZAPISANIE (ZAKODOWANE) BILETU – polega na zakupie i zakodowaniu na karcie biletu komunikacji miejskiej. Bilety możemy zakupić w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, ponad 800 punktach agencyjnych ŚKUP, poprzez stacjonarny automat biletowy (SADK) oraz przez Portal Klienta. Bilety okresowe kupione w punktach obsługi oraz w automatach kodują się automatycznie. Natomiast bilety kupione przez portal są zapisane w systemie ŚKUP, lecz do ich zapisania na karcie wymagany jest kontakt karty z urządzeniem ŚKUP (pierwsze przyłożenie karty skutkuje „fizycznym” zapisaniem biletu na karcie, dopiero drugie jego aktywacją. Pamiętać również trzeba, że kupując bilet przez Portal Klienta, należy tego dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem przed użyciem. Sugerowany czas wynosi około 3 godzin przed planowanym pierwszym wykorzystaniem biletu).
Spersonalizowana karta ŚKUP wydawana jest bezpłatnie. Osoby, które wnioski składać będą w punktach obsługi klienta, nie będą ponosić żadnych kosztów. Jeśli wniosek o wydanie karty składany będzie przez Portal Klienta, system poprosi o dokonanie tzw. wpłaty inicjalnej, w wysokości 20 zł. Będzie można ją wnieść przez system szybkich płatności eCard. Opłata pobierana przy zamówieniu drogą elektroniczną jest w całości przekazywana na zasilenie karty i może być wykorzystana przez użytkownika na zakup dostępnych usług, np. biletów komunikacji czy też uiszczenia opłaty parkingowej (uwaga – środkami zgromadzonymi na karcie ŚKUP nie można płacić na Portalu Klienta). Pobierana kwota 20 zł jest jednocześnie zabezpieczeniem przed dokonywaniem „spamowych” zamówień drogą elektroniczną. Takie zabezpieczenie nie jest pobierane, gdy karta zamawiana jest w punktach POK.

Karta niespersonalizowana wydawana jest za kaucją zwrotną w wysokości 5 zł. Jeśli użytkownik będzie chciał zrezygnować z karty niespersonalizowanej, będzie mógł ją oddać w punkcie obsługi klienta. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconych 5 zł będzie przedstawienie dowodu zakupu karty.
Przy płatnościach na Portalu Klienta ŚKUP można skorzystać z szybkiego przelewu elektronicznego oferowanego przez firmę eCard, będącą podwykonawcą wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcy umowy ŚKUP, tj. Konsorcjum Asseco Poland oraz mBank SA.

Na stronie internetowej firmy eCard podane są typy obsługiwanych przelewów bezpośrednich. Jeżeli bank nie jest uwzględniony na tej liście, wniosek o kartę ŚKUP można złożyć wyłącznie w punktach POK – wykaz lokalizacji punktów znajduje się na naszej stronie internetowej https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-klienta.

Informujemy jednocześnie, iż otrzymaliśmy od wykonawcy umowy ŚKUP – mBank SA –zapewnienie, że firma eCard prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami w celu rozszerzenia oferty dostępnych przelewów internetowych.
Zgodnie z Regulaminem Śląskiej Karty Usług Publicznych można odebrać kartę innej osoby, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskującego o wydanie karty spersonalizowanej. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w załączniku numer 1 do Regulaminu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Śląskiej Karty Usług Publicznych: Karta spersonalizowana może być wydana na wniosek następujących osób fizycznych: osoby pełnoletniej, osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby małoletniej mającej co najmniej 13 lat albo osoby znajdującej się pod kuratelą w rozumieniu art. 16 par. 2 Kodeksu cywilnego), rodzica w imieniu dziecka znajdującego się pod jego władzą rodzicielską, opiekuna w imieniu osoby, nad którą sprawuje opiekę. Przed złożeniem wniosku o wydanie karty spersonalizowanej w POK weryfikowana jest: tożsamość wnioskodawcy – na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić jego tożsamość, okazanego przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela – oraz podstawa ewentualnego stosunku przedstawicielstwa – na podstawie odpowiedniego dokumentu (na przykład aktu urodzenia dziecka, postanowienia sądu o ustanowieniu opieki albo pełnomocnictwa).

Oznacza to, że dziecko po ukończeniu 13. roku życia może samo złożyć wniosek, natomiast w imieniu młodszych dzieci muszą to zrobić rodzice/opiekunowie. Jeśli wniosek składa 13-latek, wystarczy, że będzie miał dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość, a jeśli w imieniu dziecka robi to rodzic/opiekun, dodatkowo musi posiadać odpowiedni dokument poświadczający tytuł prawny do złożenia wniosku.
Dzieci, które ukończyły 13. rok życia, mają możliwość samodzielnego złożenia wniosku, jak i odbioru karty ŚKUP.
Wniosek dla dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, składają rodzice (opiekunowie). Wniosek można wypełnić na Portalu Klienta albo w punktach obsługi klienta (POK) i punktach obsługi pasażera (POP). Odbioru karty dokonuje się w POK.
Podczas składania wniosku lub odbioru karty w punkcie obsługi klienta należy okazać dokument dziecka, tj. paszport, dowód osobisty albo legitymację szkolną oraz dowód osobisty rodzica (opiekuna).
W przypadku zgubienia karty należy złożyć dyspozycję blokady. Można tego dokonać w punkcie obsługi klienta lub w punkcie obsługi pasażera (w przypadku karty niespersonalizowanej należy mieć potwierdzenie wydania karty, w przypadku karty spersonalizowanej zweryfikowana zostanie tożsamość użytkownika). W przypadku karty spersonalizowanej blokada może zostać wykonana także telefonicznie (infolinia) lub na Portalu Klienta. Karta niespersonalizowana może zostać zablokowana przez Portal Klienta. Odblokowanie karty możliwe jest wyłącznie w punkcie obsługi klienta, w którym należy złożyć wniosek o odblokowanie. Operacja ta jest bezpłatna. Jeśli zablokowana karta nie zostanie odblokowana w ciągu 90 dni, zostaje ona automatycznie zastrzeżona (to znaczy nieodwracalnie dezaktywowane zostają wszystkie jej funkcje). W przypadku utraty lub uszkodzenia karty możliwe jest wydanie jej duplikatu. Za jego wydanie pobierana jest opłata. W przypadku wydania duplikatu karty na nową kartę mogą zostać przeniesione wszystkie uprawnienia na niej zapisane.
W każde z dwóch pól można wprowadzić po 18 znaków. Co prawda są to pola opisane jako „imię” i „nazwisko”, ale osoby z długim (np. dwuczłonowym) nazwiskiem mogą wpisać pierwszy człon nazwiska w pole „imię”, a drugi człon w pole opisane jako „nazwisko”. Na przykład w polu „imię” wpisać „Anna Nowak, a w polu „nazwisko”: „Kowalska”
Na karcie nie są nadrukowane nazwy pól, tylko ich zawartość.
Jeżeli użytkownik zablokował sobie hasło dostępu do Portalu, to blokada zostanie automatycznie zdjęta po 30 minutach – nie trzeba nic robić.
Jeżeli użytkownik zablokował (celowo lub przypadkowo) całą kartę, to musi się udać do punktu obsługi klienta i tam odblokować kartę.

Do odblokowania karty jest konieczny:
 • w przypadku karty spersonalizowanej – dowód tożsamości,
 • w przypadku karty niespersonalizowanej – dokument potwierdzający wydanie karty (z drukarki termicznej).
Jeżeli użytkownik nie pamięta PIN-u lub hasła, może zresetować zarówno PIN, jak i hasło w punkcie obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera – pod warunkiem posiadania dokumentów opisanych powyżej (dla odblokowania karty).
Do wniosku o kartę spersonalizowaną należy dołączyć swoje zdjęcie. Musi mieć ono format dowodowy, wyraźnie na nim widoczna musi być twarz.

Zdjęcie do wniosku musi spełniać następujące wymagania:
 • format zdjęcia: dowodowe lub paszportowe, JPG, JPEG;
 • maksymalny rozmiar zdjęcia: 1,024 KB;
 • minimalna rozdzielczość (szerokość x wysokość): 236 x 236 px.
W punktach obsługi pasażera i punktach obsługi klienta zdjęcia wykonywane są bezpłatnie. Mogą być również skanowane – np. z dowodu osobistego lub przyniesionej odbitki. Do wniosku składanego przez Portal Klienta zdjęcie należy dołączyć w formie elektronicznej – system podpowie, jakie warunki techniczne są wymagane. UWAGA! Spersonalizowana karta ŚKUP jednoznacznie identyfikuje użytkownika. Zdjęcie na niej musi być wyraźne, z dobrze widoczną twarzą. Do wniosku nie mogą być dołączane zdjęcia całej sylwetki, zbiorowe, elementów roślinnych lub zwierząt. W punkcie obsługi klienta takie zdjęcie nie zostanie przyjęte. Jeśli użytkownik zdecyduje się dołączyć taką fotografię do wniosku elektronicznego, zgodnie z regulaminem karta może nie zostać wydana, a wpłacone podczas składania wniosku 20 zł przekazane zostanie mBankowi jako odszkodowanie pokrywające koszty produkcji karty. W przypadku gdy podczas kontroli okaże się, że zdjęcie nie spełnia wymogów jednoznacznej identyfikacji, tj. jest rozmazane, nie przedstawia wyraźnie twarzy, karta zostanie przez kontrolera zatrzymana.
Wydanie duplikatu karty jest możliwe w przypadku utraty lub uszkodzenia karty.
Wydawanie duplikatu karty następuje w punkcie obsługi klienta, na wniosek użytkownika karty. W każdym przypadku wydania duplikatu karty pobierana jest opłata za jego wydanie (w przypadku karty spersonalizowanej) albo kaucja za wydanie duplikatu karty niespersonalizowanej w wysokości 20 zł.

Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu karty niespersonalizowanej użytkownik zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wydania karty.

Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu karty spersonalizowanej użytkownik albo przedstawiciel użytkownika karty powinien przedstawić dokument pozwalający stwierdzić tożsamość użytkownika karty.

W razie wydania duplikatu karty umowa o korzystanie z karty przedłuża się do upływu terminu ważności duplikatu karty. W przypadku otrzymania duplikatu karty konieczne jest dokonanie aktywacji karty.

Jeżeli na starej karcie zakodowane były usługi publiczne, należy złożyć wniosek o przeniesienie uprawnień do usług publicznych zapisanych na karcie.
Pieniądz elektroniczny, zawarty na instrumencie płatniczym umieszczonym na karcie, służy do realizacji transakcji w sieci akceptacji ŚKUP. Pieniędzmi tymi można płacić między innymi za przejazd, parkowanie, bilet okresowy, dokonać opłat w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, automatach ŚKUP czy używać jej w instytucjach akceptujących płatności kartą ŚKUP.

Na karcie ŚKUP obowiązują następujące limity transakcyjne:
 • dzienny limit transakcji – 500 zł;
 • maksymalne saldo środków dostępnych w elektronicznej portmonetce – 500 zł;
 • maksymalna wysokość wszystkich zasileń w roku kalendarzowym – 10 000 zł.
Uwaga – środkami zgromadzonymi na karcie ŚKUP nie można płacić na Portalu Klienta.
System nie przewiduje możliwości zmiany miejsca odbioru karty. W razie niemożności osobistego stawiennictwa celem odbioru karty we wskazanym we wniosku punkcie obsługi klienta, czynności tej można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika, udzielając mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Przykładowy wzór takiego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych”, opublikowanego na Portalu Klienta.
System ŚKUP nie wysyła informacji o terminie odbioru karty. Karta zamówiona w dni robocze, w godz. 8:00-18:00, gotowa jest do odbioru po godz. 16:00 następnego dnia roboczego. Karta zamówiona w soboty lub niedziele i święta do odbioru jest drugiego dnia roboczego po godz. 16:00.

Przy odbiorze karty spersonalizowanej należy mieć przy sobie dowód tożsamości. Tylko na tej podstawie pracownik wyda kartę imienną.

Kartę należy odebrać do 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu nieodebrana karta zwracana jest wydawcy karty, niszczona, a dane zostają trwale usunięte z systemu. W przypadku nieodebrania karty za kolejną pobrana zostanie opłata 20 zł.
Dane osobowe użytkowników kart spersonalizowanych (imiennych) są zbierane w procesie zamawiania kart i przetwarzane na potrzeby zawarcia umowy o korzystanie karty i jej realizacji.

KZK GOP nie wymaga skanowania danych. Punkty obsługi klienta są prowadzone przez mBank SA. Wydawcą karty jest mBank SA, któremu KZK GOP powierzył przetwarzanie danych osobowych. W tym celu mBank powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie DanubePay, która jest agentem rozliczeniowym systemu ŚKUP i która zarządza procesem personalizacji kart. To właśnie w systemie informatycznym agenta rozliczeniowego są zbierane i przetwarzane dane osobowe.

Podczas składania wniosku o kartę spersonalizowaną, czy to na Portalu Klienta, czy też w punktach obsługi, wypełniany jest formularz, który jest przekazywany automatycznie przez system informatyczny ŚKUP do systemu agenta rozliczeniowego, natomiast w systemie ŚKUP dane te nie pozostają. KZK GOP jako administrator systemu ŚKUP oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu nie mają dostępu do systemu agenta rozliczeniowego.

Tym samym nie ma możliwości połączenia danych o przejazdach z systemu ŚKUP, wykorzystywanych między innymi do rozliczeń, z danymi osobowymi z systemu agenta rozliczeniowego.

Również czytniki w pojazdach odczytują numer karty oraz zapisane uprawnienie do przejazdów ulgowych – czy też bezpłatnych – natomiast nie odczytują z karty i nie zapisują w systemie informacji o użytkowniku danej karty.

Tym samym w tych przypadkach nie ma miejsca przetwarzanie danych osobowych.

Portal Klienta, obsługa, funkcjonalność (login, hasło, pin)

 • Podczas pierwszego logowania się na konto karty za pomocą Portalu Klienta, należy zalogować się z wykorzystaniem 16-cyfrowego numeru karty jako loginu i 6-cyfrowego hasła.
 • Z menu zatytułowanego „Zmiana danych karty” znajdującego się po lewej stronie, można wybrać opcję „Zmień login”.
 • Wybrany login może być bardziej przyjazny i łatwiejszy do zapamiętania, musi być stworzony zgodnie z regułami zawartymi w niebieskiej ramce informacyjnej.
 • Wybrany login należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.
 • Po poprawnym zakończeniu operacji będzie możliwe logowanie się za pomocą wybranego loginu (zamiast numeru karty) oraz nadanego hasła.
UWAGA
Logowanie za pomocą własnego (wymyślonego) loginu może być niemożliwe, z uwagi na wymóg zapewnienia unikalności loginu w całym systemie.

Login musi być unikalny w całym systemie, w związku z tym może się zdarzyć, że aplikacja nie zatwierdzi wpisanej frazy. Rozwiązaniem tego problemu może być dodanie do wybranej frazy cyfr, np. Kwiatek01, jeśli login Kwiatek jest już przez kogoś używany.
Kod PIN jest potrzebny do autoryzacji transakcji, których kwota przekracza 50 złotych. Do zapłaty kwot niższych niż 50 złotych PIN nie jest potrzebny. PIN można zmienić osobiście we wszystkich punktach stacjonarnych oraz za pomocą portalu klienta.
W chwili obecnej przy zakupie biletu na Portalu Klienta ŚKUP można skorzystać z szybkiego przelewu elektronicznego oferowanego prze firmę eCard, będącego podwykonawcą wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcy umowy ŚKUP, tj. Konsorcjum Asseco Poland oraz mBank SA.

Na Portalu Klienta nie ma możliwości zapłaty przy pomocy pieniędzy zgromadzonych na karcie ŚKUP (e-portmonetka), gdyż karta ŚKUP nie jest bankową kartą płatniczą. Stąd też do dokonania płatności niezbędny jest kontakt karty ŚKUP z czytnikiem w momencie jej dokonywania. Obecnie użytkownicy kart ŚKUP mają możliwość dokonywania zakupu biletów okresowych ze środków zapisanych na karcie ŚKUP w punktach stacjonarnych, w których można od razu dokonać modyfikacji danych zapisanych na karcie ŚKUP, czyli w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, automatach biletowych, a także punktach sprzedaży.
Konto grupujące daje możliwość zarządzania kilkoma kartami jednej osobie. Jest to przydatne w rodzinach lub w firmach. Po utworzeniu takiego konta i przypisaniu do niego innych kart jedna osoba może wykonywać operacje na kilku kartach, na przykład przelewać na nie środki pieniężne lub kupować bilety.
Informujemy, że w chwili obecnej przy płatnościach na Portalu Klienta ŚKUP można skorzystać z szybkiego przelewu elektronicznego oferowanego prze firmę eCard, będącego podwykonawcą wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcy umowy ŚKUP, tj. Konsorcjum Asseco Poland oraz mBank. S.A.

Na stronie internetowej firmy eCard podane są typy obsługiwanych przelewów bezpośrednich.
Jeżeli bank nie jest uwzględniony na tej liście, to:
 • bilet można zakupić za pośrednictwem punktów obsługi (punkt obsługi klienta i punkt obsługi pasażera), w 109 automatach biletowych oraz w 800 kioskach (agencjach sprzedaży ŚKUP)
 • kartę (e-portmonetkę) można zasilić tradycyjnym przelewem, z poziomu Portalu Klienta.
Informujemy jednocześnie, iż otrzymaliśmy od wykonawcy umowy ŚKUP – mBank S.A. – zapewnienie, że firma eCard prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami w celu rozszerzenia oferty dostępnych przelewów internetowych.
Zmiana hasła do konta zarządzającego kartą w przypadku jego zapomnienia, z uwagi na zgromadzone na karcie środki pieniądza elektronicznego, musi być przeprowadzona w oparciu o procedury identyfikacji użytkownika, dlatego reset hasła przez Internet nie jest udostępniony.

Jest to jedna z metod, która zabezpiecza użytkownika przed nieautoryzowanym użyciem karty, w przypadku gdyby taką kartę zgubiono lub skradziono. Możliwość nadania nowego hasła do konta jest dostępna w punkcie obsługi klienta oraz punktach obsługi pasażera po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez uprawniony personel.

Aktualna lista placówek POK i POP dostępna jest na stronie portalu klienta karty ŚKUP:

https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-klienta
https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-pasazera

Działanie karty ŚKUP w pojazdach, używanie karty, sposób kasowania biletów

Informujemy, że zgodnie z zapisami „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP” za bilety ważne uważa się:
 1. bilety elektroniczne jednorazowe/krótkookresowe zapisane na karcie ŚKUP i zarejestrowane w kasowniku po wejściu do pojazdu, zakupione przy wykorzystaniu elektronicznej portmonetki na karcie ŚKUP lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia (np. telefonu komórkowego),
 2. bilety elektroniczne średnio- i długookresowe, zapisane na karcie ŚKUP, aktywowane poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu lub w kasowniku podczas pierwszego przejazdu, a w przypadku biletów z limitem przejazdów, zarejestrowane w kasowniku po wejściu do pojazdu podczas każdego przejazdu.
 3. bilety papierowe przeznaczone do kasowania (jednorazowe/krótkookresowe) – skasowane jeden raz w sposób czytelny w miejscu oznaczonym na bilecie.
Biorąc pod uwagę powyższe pasażerowie korzystający z biletu okresowego bez limitu przejazdu nie są zobowiązani do każdorazowego rejestrowania karty ŚKUP po wejściu do pojazdu.
Zakupu biletu przez Portal Klienta należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Sugerowany czas wynosi około 3 godzin przed planowanym pierwszym wykorzystaniem biletu. Pasażerowie, którzy zakupią bilet przez Portal Klienta, podczas pierwszego przejazdu przy wsiadaniu do pojazdu powinni przyłożyć kartę do czytnika dwa razy. Pierwsze przyłożenie skutkuje zapisaniem biletu „fizycznie” na karcie. Na czytniku pojawi się komunikat „Doładowanie zrealizowane”. Dopiero ponowne przyłożenie powoduje skasowanie (aktywację) danego biletu. Przy kolejnych przejazdach wystarczy kartę przykładać już tylko raz, przy wejściu do pojazdu.
Kartę przykładamy do czytnika, gdy:
 • chcemy skorzystać z biletów krótkookresowych (jednorazowych);
 • korzystamy z taryfy odległościowej;
 • korzystamy z ulgi 100% dla dzieci.
Rezygnacja z przejazdu jest możliwa, nawet jeśli wejście zostało już zarejestrowane. Wystarczy przyłożyć jeszcze raz kartę do czytnika. Na ekranie wyświetli się pytanie: „Wymusić wyjście?” Naciskamy wtedy przycisk przy odpowiedzi „Tak” i jeszcze raz przykładamy kartę. W tej sytuacji przejazd nie zostanie odjęty z posiadanego limitu.
Nie ma obowiązku wyrobienia i używania karty ŚKUP. Dotyczy to również osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych. Osoby takie będą mogły nadal podróżować komunikacją KZK GOP bez karty ŚKUP, ale z ważnym dokumentem uprawniającym do przejazdów bezpłatnych. Ale mogą również wyrobić kartę ŚKUP, zakodować na niej tytuł do ulgi i rejestrować przejazdy bez konieczności posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi (bo ulga będzie zakodowana na karcie).
Przy zakupie biletu dokonuje się wyboru momentu rozpoczęcia ważności biletu. Może to być określona data lub pierwsze skasowanie. W pierwszym przypadku pasażer sam wybiera, kiedy bilet rozpoczyna ważność, natomiast w drugim zostanie skasowany, kiedy pierwszy straci ważność.
Bilet strefowo-czasowy można kupić i zakodować na karcie wcześniej (podobnie jak bilet okresowy). Jeżeli na karcie zapisanych jest więcej różnych biletów strefowo-czasowych, a pasażer chce wybrać spośród nich bilet do skasowania, należy postępować zgodnie z instrukcją:
 • wcisnąć lewy dolny przycisk,
 • przyłożyć kartę do czytnika,
 • lewym górnym przyciskiem dokonać przeglądu zapisanych biletów,
 • po pojawieniu się wybranego biletu przycisnąć lewy dolny przycisk (uwaga – można wybrać tylko jeden bilet w ramach jednej transakcji),
 • aktywować wybrany bilet przyciskając prawy górny przycisk,
 • zbliżyć kartę do czytnika, zatwierdzając tym samym procedurę i finalizując transakcję (bilet został skasowany).
Czytnik po zarejestrowaniu karty i wyborze biletu gotowy jest na wykonanie innych procedur i transakcji.
Bilet można również kupić bezpośrednio w czytniku (płacąc środkami z konta karty ŚKUP). Aby wykonać tę operację, należy wykonać następujące czynności:
 • przed przyłożeniem karty przycisnąć lewy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę – na ekranie pojawi się nazwa (symbol biletu – >1m/20min Normalny, 1m/20min Ulgowy, 2m/40min Normalny, 2m/40min Ulgowy, 3m/90min Normalny, 3m/90min Ulgowy, Bagażowy),
 • rodzaje biletów można zmieniać lewym górnym przyciskiem,
 • lewym dolnym przyciskiem można zwiększyć liczbę biletów (domyślnie ustawiony jest zakup 1 szt.),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 • na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet został skasowany.
Opłata za przejazdy jednorazowe może być pobierana bezpośrednio z e-portmonetki (nie ma potrzeby wcześniejszego kupowania biletów). Wystarczy przelać na kartę wybraną kwotę (zasilić e-portmonetkę). Po przyłożeniu karty do czytnika, jeśli na karcie nie ma zapisanych wcześniej kupionych biletów, system automatycznie zastosuje taryfę odległościową. W tej taryfie pobierana jest kwota odpowiadająca cenie biletu do końca trasy. Trzeba pamiętać, że aby zapłacić wyłącznie za przejechaną drogę, należy przyłożyć kartę również przy wyjściu (wówczas system odda różnicę między ceną biletu do końca trasy a faktycznie przejechanym odcinkiem).
 • Jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego.
 • Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego. W tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję:
  • przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk,
  • przyłożyć kartę,
  • lewym górnym przyciskiem wybrać ulgę (N-0 – bilet normalny, U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny, N-0 bagaż),
  • lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0),
  • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
  • na zakończenie drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet został skasowany,
  • ekran czytnika pokaże kwotę pobraną z e-portmonetki za przejazd do końca trasy,
  • przy wyjściu przyłożyć kartę do czytnika – tym samym rejestrujemy „wyjście”, a system zwraca do e-portmonetki kwotę za niewykorzystane (pozostałe do końca trasy) kilometry.
Przy wejściu:

 • przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • lewym górnym przyciskiem wybrać bilet normalny (N-0 – bilet normalny, U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny, N-0 bagaż),
 • lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0),
 • ponownie przejść do wyboru biletów i lewym górnym przyciskiem wybrać bilet ulgowy (N-0 – bilet normalny, U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny, N-0 bagaż),
 • lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0),
 • wybór (obu biletów łącznie) zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • na zakończenie drugi raz przyłożyć kartę – wybrane bilety zostały skasowane,
 • ekran czytnika pokaże łączną sumę za zakupione bilety do końca trasy.
Przy wejściu:

 • przyłożyć kartę do czytnika – tym samym rejestrujemy „wyjście” na dwóch biletach jednocześnie, a system zwraca do e-portmonetki kwotę za niewykorzystane (pozostałe do końca trasy) kilometry.
Nie można skasować dwóch różnych biletów w taryfie strefowo-czasowej (np. normalnego i ulgowego) podczas jednej operacji. Aby tego dokonać, należy postępować wg poniższej procedury:
 • przed przyłożeniem karty przycisnąć lewy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • na ekranie pojawi się nazwa (symbol biletu – >1m/15min_N, >2m/30min_N, >3m/1h_N, 1m/15min_U, 2m/30min_U, 2m/30min_U, 1m/15min_Bagaż, 2m/30min_Bagaż, >3m/1h_Bagaż); rodzaje biletów zmienia się lewym górnym przyciskiem,
 • lewym górnym przyciskiem wybrać odpowiedni bilet normalny, np. 1m/15min_N (domyślnie ustawione jest 1 szt., jeżeli chcemy zwiększyć liczbę biletów tego samego rodzaju, należy posłużyć się lewym dolnym przyciskiem),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • przyłożyć kartę po raz drugi – wybrany bilet zostanie skasowany,
 • ponownie przejść do wyboru biletów w taryfie strefowo-czasowej i nacisnąć lewy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • na ekranie pojawi się nazwa (symbol biletu - >1m/15min_N, >2m/30min_N, >3m/1h_N, 1m/15min_U, 2m/30min_U, 2m/30min_U, 1m/15min_Bagaż, 2m/30min_Bagaż, >3m/1h_Bagaż),
 • lewym górnym przyciskiem wybrać odpowiedni bilet, np. ulgowy 1m/15min_U (domyślnie ustawione jest 1 szt., jeżeli chcemy zwiększyć liczbę biletów tego samego rodzaju, należy posłużyć się lewym dolnym przyciskiem),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet zostanie skasowany.
W sytuacji, gdy na karcie zostało zapisanych więcej biletów okresowych, a pasażer chce aktywować bilet kupiony jako pierwszy, wystarczy przyłożyć kartę. System jest zaprogramowany tak, by aktywować bilety według kolejności zapisywania ich na kartę. W pierwszej kolejności brane pod uwagę są bilety okresowe, a później jednorazowe. Ponadto, przy zakupie biletów za pomocą koszyka obowiązuje kolejność od góry do dołu, czyli pierwszy zostanie zakodowany bilet znajdujący się na samej górze koszyka (nadal obowiązuje pierwszeństwo biletów okresowych).

Jeżeli na karcie zapisanych jest więcej biletów okresowych, których okres ważności rozpoczyna się od pierwszego skasowania lub różnych biletów strefowo-czasowych (np. na 1 miasto/15 min oraz na 2 miasta/30 min), a pasażer chce wybrać inny niż kupiony jako pierwszy, poprzez wybór odpowiedniej opcji w czytniku musi wskazać, który bilet zostanie aktywowany. Aktywowanie biletu wybranego spośród zapisanych na karcie odbywa się w opisany poniżej sposób:

 • przed przyłożeniem karty należy przycisnąć lewy dolny przycisk,
 • przyłożyć kartę – wyświetli się ekran przeglądu biletów,
 • przeglądu biletów dokonuje się lewym górnym przyciskiem,
 • po pojawieniu się na ekranie nazwy wybranego biletu, wybór należy zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet został skasowany.
Powyższej operacji można dokonać wyłącznie w „płaskich” czytnikach, znajdujących się przy drugich i kolejnych drzwiach w pojeździe. Czytnik dualny (znajdujący się przy pierwszych drzwiach) służy do kasowania biletów papierowych oraz sczytywania karty ŚKUP w modelu check-in – check-out (rejestracja wejścia i wyjścia z pojazdu), bez dokonywania dodatkowych operacji (do czytnika można wyłącznie przyłożyć kartę – skasowany zostanie aktywny bilet okresowy, aktywowany zapisany na karcie bilet jeszcze nieaktywny, skasowany zapisany na karcie bilet strefowo-czasowy lub pobrana kwota w taryfie odległościowej z konta karty). Na czytniku dualnym nie można dokonać wyboru spośród większej liczby biletów zakodowanych na karcie ani wybrać zakupu biletu strefowo-czasowego z e-portmonetki. Jeśli pasażer ma zapisaną na karcie większą liczbę nieaktywnych biletów (okresowych lub strefowo-czasowych), spośród których chce dokonać wyboru tego, który ma zostać aktywowany, czynności tej można dokonać na pozostałych czytnikach znajdujących się w pojeździe.
System pozwoli na przejazd. Wyświetli się komunikat, jaką sumę pobrano i nazwa ostatniego przystanku, do którego można dojechać.
W pojazdach znajdują się dwa rodzaje czytników kart. W każdym autobusie i tramwaju przy pierwszych drzwiach zamontowany jest czytnik dualny, który służy do sczytywania karty oraz do kasowania biletów papierowych. Przy każdych kolejnych drzwiach znajdują się czytniki służące tylko do sczytywania karty. Wyłącznie na nich można wykonać operacje związane z wyborem konkretnego biletu lub uzyskania informacji o stanie karty.

CZYTNIK DUALNY – służy do kasowania biletów papierowych oraz sczytywania karty w modelu check-in – check-out (wejście/wyjście). Na tym czytniku nie można wykonać żadnych czynności związanych np. z wyborem konkretnego biletu spośród zapisanych na karcie czy zakupu większej liczby biletów na przejazd jednorazowy. Czytnik ten służy wyłącznie do wykonywania automatycznych czynności zaprogramowanych w systemie – można do niego przyłożyć kartę, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych operacji. Jeśli pasażer chce dokonać innego wyboru (np. wybrać konkretny bilet spośród większej liczby zakodowanych na karcie, kupić bilet strefowo-czasowy z elektronicznej portmonetki itp.), czynności tej może dokonać w pozostałych czytnikach (jednosystemowych, „płaskich”) znajdujących się w pojeździe.

CZYTNIKI JEDNOSYSTEMOWE – pozostałe czytniki zamontowane w pojazdach. Można na nich dokonywać operacji związanych z wyborem konkretnego biletu spośród większej ich liczby zapisanej na karcie, kupić elektroniczny bilet strefowo-czasowy, kupić bilet ulgowy w taryfie odległościowej (w przypadku braku zakodowanej na karcie przysługującej ulgi). Można również sprawdzić na nich stan swojej karty.
Pasażer posługujący się kartą ŚKUP może zakupić/skasować bilety dla współpasażerów. Jeżeli na karcie zapisanych jest więcej różnych biletów strefowo-czasowych, pasażer może wybrać spośród nich bilety do skasowania. Należy postępować zgodnie z instrukcją:
 • wcisnąć lewy dolny przycisk,
 • przyłożyć kartę do czytnika,
 • lewym górnym przyciskiem dokonać przeglądu zapisanych biletów,
 • po pojawieniu się wybranego biletu przycisnąć lewy dolny przycisk (uwaga – można wybrać tylko jeden bilet w ramach jednej transakcji),
 • aktywować wybrany bilet przyciskając prawy górny przycisk,
 • zbliżyć kartę do czytnika, zatwierdzając tym samym procedurę i finalizując transakcję (bilet został skasowany).
Czytnik po zarejestrowaniu karty i wyborze biletu jest gotowy na wykonanie kolejnych procedur i transakcji. Powyższe czynności powtarzamy dla wyboru i skasowania biletu dla kolejnego współpasażera. Jeżeli zakupujemy bilety w taryfie strefowo-czasowej ze środków zgromadzonych w e-portmonetce, bilet można również kupić bezpośrednio w czytniku (płacąc środkami z konta karty ŚKUP). Podczas wykonywania poniższych czynności należy zaznaczyć odpowiednią liczbę kupowanych i kasowanych biletów:
 • przed przyłożeniem karty przycisnąć lewy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • wybrać bilet, spośród pojawiających się na ekranie nazw (symboli biletu – >1m/15min_N, >2m/30min_N, >3m/1h_N, 1m/15min_U, 2m/30min_U, 2m/30min_U, 1m/15min_Bagaż, 2m/30min_Bagaż, >3m/1h_Bagaż); rodzaje biletów zmienia się lewym górnym przyciskiem.
 • lewym dolnym przyciskiem można zwiększyć liczbę biletów (domyślnie ustawiony jest zakup 1 szt.),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • na zakończenie drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet został skasowany.
Trzeba pamiętać, że aby zapłacić wyłącznie za przejechaną drogę, należy przyłożyć kartę również przy wyjściu (wówczas system odda różnicę między ceną biletu do końca trasy a faktycznie przejechanym odcinkiem). Jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego. W tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję (podczas wykonywania poniższych czynności zaznaczyć odpowiednią liczbę kupowanych i kasowanych biletów):
 • przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • lewym górnym przyciskiem wybrać ulgę (U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny),
 • lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • na zakończenie drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet został skasowany.

Kodowanie biletów na karcie (portal, automaty, punkty stacjonarne, agenci)

Bilety muszą się znaleźć na karcie, a do tego wymagany jest kontakt karty z urządzeniem ŚKUP. Bilety okresowe kupione w punktach obsługi oraz w automatach kodują się automatycznie. Na karcie nie kodują się w sposób automatyczny bilety kupione przez portal i do ich zapisania wymagany jest kontakt karty z urządzeniem ŚKUP. Są one zapisane w systemie, natomiast dopiero po przyłożeniu karty na przykład do czytnika (bądź automatu biletowego lub czytnika w punkcie stacjonarnym) bilet „fizycznie” zapisuje się na karcie.
Na karcie spersonalizowanej możliwe jest zakodowanie tytułów do ulg w korzystaniu z usług publicznych. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego (lub bezpłatnego) podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję – w sposób opisany powyżej).

W celu zakodowania tytułu do ulgi użytkownik karty może zgłosić się do punktu obsługi klienta lub punktu obsługi pasażera (wykaz punktów na stronie www.kartaŚKUP.pl) oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do danej ulgi zgodnie z taryfą (cennikiem). Wykaz dokumentów uprawniających do ulg zawiera taryfa (cennik). Pracownik na tej podstawie zakoduje na karcie prawo do ulgi.

UWAGA! Okres obowiązywania ulgi jest zależny od uprawnień konkretnego dokumentu. Jeśli termin obowiązywania zakodowanej ulgi się skończy, a ulga nadal przysługuje, należy ją zakodować po raz kolejny (np. w przypadku uczniów na następny rok szkolny).
Od 1 stycznia 2018 roku dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) mogą korzystać z komunikacji za darmo, na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.

Uprawnienie można zakodować na karcie ŚKUP w punkcie obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera (wykaz lokalizacji punktów POP i POK znajduje się na naszej stronie https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-klienta, https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-pasazera).

Podstawą do zakodowania ulgi jest oświadczenie opiekuna.
Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie, zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin.

Z uprawnienia można korzystać na podstawie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP, a w okresie przejściowym, tj. do czasu wyrobienia karty ŚKUP – na podstawie legitymacji szkolnej.

Planuje się, iż docelowo uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP i tylko na tej podstawie będzie można korzystać z przejazdów bezpłatnych.

Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach przy wejściu i wyjściu. Uprawnienie można zakodować w punkcie obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera (wykaz lokalizacji punktów POP i POK znajduje się na naszej stronie https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-klienta https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-pasazera).

Podstawą do zakodowania ulgi jest ważna legitymacja szkolna.
Portal Klienta nie daje możliwości zakodowania przysługującej ulgi na karcie. Kodowanie ulg możliwe jest wyłącznie na karcie spersonalizowanej i dokonać tego można w punktach obsługi klienta lub punktach obsługi pasażera w oparciu o odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do ulgi. Wykaz punktów POK i POP znajduje się na naszej stronie internetowej https://portal.kartaŚKUP.pl/.
Bilet zakupiony przez Portal Klienta rozprowadza się w pełni w systemie przez minimum 3 godziny. Dlatego warto kupować bilet z odpowiednim wyprzedzeniem.
Posiadaczowi elektronicznego biletu zapisanego na karcie ŚKUP, o okresie ważności na co najmniej 30 dni, przysługuje prawo zwrotu tego biletu bez potrącania dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu. W tym przypadku zwroty biletów elektronicznych realizowane są w punktach obsługi pasażera, punktach obsługi klienta i w siedzibie KZK GOP.

W przypadku zwrotu biletu, którego ważność już się rozpoczęła, kwotę zwrotu ustala się proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności. W tym przypadku decyzję o przyjęciu zwrotu biletu lub innym sposobie załatwienia sprawy każdorazowo podejmuje KZK GOP w oparciu o indywidualny wniosek złożony przez pasażera.
Jeżeli na karcie ŚKUP zakodowano niewłaściwy bilet i biletu tego jeszcze nie aktywowano lub termin ważności jeszcze się nie rozpoczął, należy udać się do punktu obsługi pasażera bądź też do siedziby KZK GOP i zwrócić bilet niewłaściwy, a jednocześnie zakodować bilet poprawny. Wykaz lokalizacji punktów POP znajduje się na stronie https://portal.kartaSKUP.pl/punkty-obslugi-pasazera.

Jeżeli natomiast niewłaściwy bilet aktywowano w pojeździe lub rozpoczął się termin jego ważności, należy skontaktować się z KZK GOP (dział sprzedaży). KZK GOP w oparciu o indywidualny wniosek złożony przez pasażera podejmuje decyzję o przyjęciu zwrotu biletu niewłaściwego lub innym sposobie załatwienia sprawy. W przypadku zwrotu biletu, którego ważność już się rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności.

Rodzaje biletów, sposoby płatności, e-portmonetka

Bilety 24-godzinne ważne są przez określoną liczbę godzin, wynikającą z rodzaju biletu, licząc od momentu skasowania (aktywacji) w pojeździe podczas pierwszej podróży. Nie można ich zakupić w wersji „aktywacji od określonej daty”. Bilety te można zakodować zarówno na karcie spersonalizowanej, jak i niespersonalizowanej.

Można je kupować w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, w 800 punktach sprzedaży agencyjnej, stacjonarnych automatach doładowania (automatach biletowych) oraz przez Internet (Portal Klienta).
Bilety 7-dniowe ważne są przez określoną liczbę dni, z czego pierwszym dniem ważności jest data skasowania przez pasażera w pojeździe podczas pierwszej podróży lub data określona przez pasażera w momencie kodowania na karcie ŚKUP. Bilety te ważne są do godziny 24:00 ostatniego dnia obowiązywania.

Można je zakodować zarówno na karcie spersonalizowanej, jak i niespersonalizowanej. Bilety te można kupować w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, w 800 punktach sprzedaży agencyjnej, stacjonarnych automatach doładowania (automatach biletowych) oraz przez Internet (Portal Klienta).
Bilety elektroniczne obowiązują odpowiednio 30 i 90 dni, z czego pierwszym dniem ważności jest data skasowania przez pasażera w pojeździe podczas pierwszej podróży lub data określona przez pasażera w momencie kodowania na karcie ŚKUP. Bilety te ważne są do godziny 24:00 ostatniego dnia obowiązywania. Dzięki temu pasażer, który kupi bilet np. piątego dnia miesiąca, będzie mógł z niego korzystać do czwartego dnia kolejnego miesiąca (w przypadku biletu 30-dniowego).

Bilety te można zakodować zarówno na karcie spersonalizowanej, jak i niespersonalizowanej. Bilety można kupować w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, w 800 punktach sprzedaży agencyjnej, stacjonarnych automatach doładowania (automatach biletowych) oraz przez Internet (Portal Klienta).

Uwaga – bilet 90-dniowy nie jest dostępny (nie można go zakodować) na karcie niespersonalizowanej.
Elektroniczny bilet roczny (R1), autobusowo-tramwajowy, upoważniający do przejazdów na terenie całej sieci KZK GOP, ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.

Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd KZK GOP oraz umowa wykonawcza pomiędzy KZK GOP a operatorem, z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.
Jeśli na karcie nie ma zapisanej ulgi, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego. W tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednia opcję:
 • przycisnąć prawy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • lewym górnym przyciskiem wybrać ulgę (U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny),
 • lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • ponownie przyłożyć kartę.
Tym samym bilet (bilety) został(y) skasowany(e)
Taryfa odległościowa jest taryfą domyślną. Jeśli na karcie nie ma zapisanych wcześniej kupionych biletów, po przyłożeniu karty do czytnika system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu do końca trasy, jednakże nie większą niż maksymalna cena za 1 przejazd. Należy pamiętać, że aby zapłacić wyłącznie za przejechaną drogę, trzeba przyłożyć kartę również przy wyjściu (wówczas system odda różnicę między ceną biletu do końca trasy a faktycznie przejechanym odcinkiem).
Wykonując automatyczny check-in (przyłożenie karty przy wejściu), nie ma możliwości kupienia kilku biletów lub dokupienia kolejnego biletu.

Chcąc kupić kilka biletów jednorazowych w taryfie odległościowej, należy wykonać następujące czynności:
 • przycisnąć prawy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • lewym górnym przyciskiem wybrać rodzaj biletu (domyślnie bilet normalny N0, bilety ulgowe: U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny),
 • lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • ponownie przyłożyć kartę.
Tym samym bilety zostały zakupione i skasowane.
Elektroniczna taryfa strefowo-czasowa działa według takich samych zasad, jak jednorazowe bilety papierowe. Dostępne są trzy rodzaje biletów (na jedno, dwa lub trzy i więcej miast), które są także biletami czasowymi (15, 30 oraz 60 minut).

Elektroniczny bilet strefowo-czasowy można kupić i zakodować na karcie wcześniej (podobnie jak bilet okresowy), można go również kupić bezpośrednio w czytniku (płacąc środkami z konta karty ŚKUP). Aby wykonać tę operację, należy wykonać następujące czynności:

 • przed przyłożeniem karty przycisnąć lewy górny przycisk,
 • przyłożyć kartę,
 • gdy na ekranie pojawi się nazwa (symbol biletu – >>1m/15min_N, >2m/30min_N, >3m/1h_N, 1m/15min_U, 2m/30min_U, 2m/30min_U, 1m/15min_Bagaż, 2m/30min_Bagaż, >3m/1h_Bagaż), wybrać odpowiedni bilet (rodzaje biletów zmienia się lewym górnym przyciskiem),
 • opcjonalnie lewym dolnym przyciskiem zwiększyć liczbę biletów (domyślnie ustawiony jest zakup 1 szt.),
 • wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem,
 • na zakończenie drugi raz przyłożyć kartę – wybrany bilet został skasowany.
Środkami zapisanymi na karcie ŚKUP (e-portmonetka) można płacić za kupno biletów w punktach obsługi (punktach obsługi klienta i punktach obsługi pasażera), w 109 automatach biletowych oraz w 800 kioskach. Przy zakupie biletu przez Portal Klienta nie ma możliwości zapłaty środkami z karty ŚKUP.
Kartę ŚKUP można zasilić gotówką, wpłacając pieniądze do tzw. e-portmonetki. Ze środków tych można dokonywać opłat za przejazd komunikacją miejską, płacić za parkowanie oraz wnosić inne opłaty w instytucjach publicznych.

Opłata za przejazdy jednorazowe może być pobierana z konta karty (e-portmonetki), nie ma potrzeby wcześniejszego kupowania biletów.

Bilety kupowane bezpośrednio z e-portmonetki mogą być zakupione zarówno w taryfie odległościowej (ten proces odbywa się automatycznie po przyłożeniu karty do czytnika), jak i strefowo-czasowej (chcąc kupić w czytniku ten rodzaj biletu, należy wybrać na urządzeniu odpowiednią opcję).
Dla osób, które czasowo przebywają w naszym regionie, istnieje możliwość podróżowania liniami KZK GOP w oparciu o bilety krótkookresowe/średniookresowe (24h, 7-dniowe), zapisane na niespersonalizowanej karcie ŚKUP.

KARTA NIESPERSONALIZOWANA wydawana jest bez dodatkowych formalności we wszystkich punktach obsługujących ŚKUP (punkty obsługi klienta, punkty obsługi pasażera, stacjonarne automaty doładowania (automaty biletowe) oraz 800 punktów dystrybucji). Przy jej wydawaniu pobierana jest zwrotna kaucja. Do zwrotu kaucji wymagane jest potwierdzenie zakupu. Na tej karcie można zakodować bilety, a gdy przestanie być już potrzebna, można ją zwrócić.

Kartę można zwrócić wyłącznie w punkcie obsługi klienta. Wraz ze zwracaną kartą niespersonalizowaną należy mieć także potwierdzenie jej wydania.

Zwrot karty niespersonalizowanej jest warunkiem uzyskania zwrotu kaucji pieniężnej.

Zwrot kaucji (o ile jest należny użytkownikowi karty) może być dokonany w formie:
 • przelewu na rachunek do zwrotów wskazany przez użytkownika karty,
 • przekazu pocztowego na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez użytkownika karty.

Awarie czytników ŚKUP, awarie taboru, przesiadki

W przypadku niedziałających urządzeń ŚKUP lub ich braku pasażer nie ponosi konsekwencji. Dokonujący kontroli na swoim czytniku sprawdza, czy pasażer ma na karcie ŚKUP zakodowany odpowiedni bilet i jeżeli ze strony pasażera jest wszystko w porządku, kontroler odstępuje od karania.

W przypadku gdy pasażer podróżuje z kartą ŚKUP, na której jest zakodowany ważny bilet (jednorazowy lub okresowy) lub jest ona zasilona pieniądzem elektronicznym, a kasowniki ŚKUP w pojeździe są nieczynne (lub ich nie ma), ma on prawo do przejazdu. Nie jest winą pasażera, jeżeli chce on wnieść opłatę za podróż, a niesprawna infrastruktura mu to uniemożliwia.

Natomiast w przypadku, gdy kontroler będzie widział, że pasażer np. nawet nie próbował zapłacić za przejazd lub na jego karcie nie ma żadnych ważnych biletów ani zakodowanej kwoty umożliwiającej przejazd, opłata dodatkowa z pewnością zostanie nałożona.

Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w §8 pkt 6 i 7 stanowi:

Pasażer posługujący się kartą ŚKUP w przypadku stwierdzenia w pojeździe awarii kasownika, zobowiązany jest udać się do innego kasownika i ponowić próbę skasowania biletu. W sytuacji awarii wszystkich kasowników pasażer, po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie posiadanej przy sobie karty ŚKUP. W przypadku uruchomienia kasowników w trakcie podróży, pasażer zobowiązany jest niezwłocznie skasować zapisany na karcie bilet jednorazowy/krótkookresowy, aktywować elektroniczny bilet okresowy, zarejestrować wejście, jeżeli posiada aktywny bilet, bądź wnieść opłatę za przejazd z elektronicznej portmonetki w kasowniku.

W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie ww. biletu pojazdem tej samej lub innej linii.
Brynów – nadal obowiązuje zasada, że po przesiadce z linii 13, 653 i 688 na linie tramwajowe kursujące na odcinku Katowice Brynów Pętla – Katowice Rondo, do kontynuowania podróży uprawniać będzie bilet skasowany w pojeździe, w którym podróż została rozpoczęta. Zasada obowiązuje również w relacjach odwrotnych. Tym samym pasażerowie nie mają również obowiązku sczytania karty po takiej przesiadce.

Zawodzie – ta zasada nie obowiązuje w przypadku Zawodzia. Jeśli pasażerowie dokonują tam przesiadki, mają obowiązek sczytać kartę w kolejnym pojeździe.

Przez jakiś czas obowiązywała zasada podobna jak na Brynowie, ale po wydłużeniu tras kolejnych linii autobusowych do centrum Katowic, została zlikwidowana.
Bilety jednorazowe strefowo-czasowe umożliwiają podróż z przesiadką na jednym bilecie w określonych ramach czasowych (zgodnie z uprawnieniami danego biletu). Aby skorzystać z tej możliwości należy:
 • Przyłożyć kartę do czytnika przy wsiadaniu do pojazdu A.
 • Przyłożyć kartę do czytnika przy wysiadaniu z pojazdu A.
 • Przesiadka z autobusu A do autobusu B.
 • Przyłożyć kartę do czytnika przy wsiadaniu do pojazdu B.
 • Przyłożyć kartę do czytnika przy wysiadaniu z pojazdu B.
Czas na wykonanie przesiadki liczy się od momentu pierwszego przyłożenia karty do upłynięcia czasu określonego przez dany bilet (20, 40 lub 90 minut). Jeżeli pasażer nie przyłoży karty przy wysiadaniu z pierwszego pojazdu, system uzna bilet za wykorzystany i przy wejściu do kolejnego pojazdu skasowany zostanie kolejny bilet.
W przypadku gdy podróżuje więcej pasażerów i wszyscy mają zakupione bilety jednorazowe w taryfie strefowo-czasowej na jednej karcie, aby skorzystać z możliwości przesiadki, należy postępować analogicznie jak w przypadku, gdy podróżuje jeden pasażer. Należy więc aktywować odpowiednią liczbę biletów w pierwszym pojeździe, zarejestrować wyjście (przyłożyć 1 raz kartę do czytnika) i po dokonaniu przesiadki w drugim pojeździe ponownie 1 raz przyłożyć kartę do czytnika. System uaktywni wszystkie wcześniej aktywowane bilety jednorazowe jako przesiadkowe.
W celu korzystania ze strony portalu klienta karty ŚKUP należy zweryfikować konfigurację zgodnie z zamieszczonym linkiem: Konfiguracja bezpiecznego połączenia SSL. Strona portalu korzysta z protokołu https, który zapewnia większy poziom bezpieczeństwa niż standardowy protokół http, z uwagi na przechowywane środki finansowe na karcie i możliwość dokonywania transakcji tą kartą. Strona: portal www.kartaSKUP.pl używa tylko bezpiecznego połączenia (https:), które wymaga ustawienia w przeglądarkach odpowiednich tzw. protokołów. Dlatego należy w ustawieniach zaawansowanych przeglądarki (przeglądarek) włączyć opcje protokołów:
 • TLS 1.0
 • TLS 1.1
 • TLS 1.2
Jeśli wykorzystywana jest wersja Firefox 4.2.0 (można to sprawdzić pod znakiem zapytania w opcjach przeglądarki) zamieszczone w podanym linku opcje mogą być niedostępne. W takim przypadku należy ustawić je poprzez przeglądarkę Internet Explorer. Szczegółowa instrukcja została zamieszczona poniżej.

Reklamacje MRE, korespondencja MKW – e-mail, przyjmowanie zgłoszeń

Posiadacz karty ŚKUP ma możliwość zwrócenia się do Banku z żądaniem wykupu pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie ŚKUP. Zgłoszenie żądania wykupu pieniądza elektronicznego jest możliwe również w przypadku upływu terminu ważności karty, a tym samym terminu ważności instrumentu płatniczego.

Zgłoszenie żądania wykupu pieniądza elektronicznego wymaga złożenia w POK wypełnionego formularza zawierającego takie żądanie. Lista POK dostępna jest na Portalu Klienta. Wzór formularza dostępny jest w POK. Warunkiem zgłoszenia żądania wykupu pieniądza elektronicznego jest ustalenie przez Bank tożsamości posiadacza PE, na podstawie okazanego przez posiadacza PE dokumentu tożsamości oraz, w przypadku karty niespersonalizowanej, przedstawienie przez posiadacza PE potwierdzenia wydania karty.

Zgłoszenie żądania wykupu pieniądza elektronicznego wymaga złożenia wniosku o zastrzeżenie karty ŚKUP (skutkującego zastrzeżeniem karty).

Zwrot pieniądza elektronicznego zgromadzonego na karcie może być dokonany przez Bank w formie:

 • przelewu na wskazany przez posiadacza PE rachunek do zwrotów,
 • przekazu pocztowego na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez posiadacza PE. W tym przypadku bank pomniejszy saldo dostępnych środków o koszty przekazu pocztowego określone przez Pocztę Polską
Spółkę Akcyjną, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej SA, oraz dokona dwóch prób doręczenia przekazu pocztowego pod adres wskazany przez posiadacza karty.

Posiadaczowi karty, zgłaszającemu żądanie wykupu pieniądza elektronicznego, Bank wypłaci saldo dostępnych środków (kwotę pieniądza elektronicznego):
 • w terminie od 6 do 30 dni od zgłoszenia, gdy posiadacz PE wskazał rachunek do zwrotu,
 • w terminie od 6 do 40 dni od zgłoszenia, gdy posiadacz PE wskazał adres do zwrotu środków w formie przekazu pocztowego.
Wszelkie informacje nt. zamówionej karty ŚKUP (gdzie się znajduje, kiedy będzie do odbioru itd.) Pasażer może uzyskać w punktach obsługi klienta.

Jeżeli obsługa POK nie jest w danym momencie w stanie udzielić takich informacji (np. ze względu na awarię systemu), to ma się umówić z Klientem, w jaki sposób informacja zostanie mu przekazana po jej uzyskaniu.

Sprawy związane z reklamacjami i informowaniem klientów o wydawaniu kart ma załatwiać POK jako punkt wydawcy karty – mBanku.
Aby na karcie ŚKUP znalazły się pieniądze z zasilenia dokonanego na portalu, należy zbliżyć kartę do urządzenia infrastruktury ŚKUP – można tego dokonać w: punktach obsługi pasażera, punktach obsługi klienta, w kasowniku w pojeździe, w SAD-ach (stacjonarnych automatach doładowania), a także w nowej aplikacji mobilnej. Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć pod tym adresem: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-szybka-aktualizacja-karty-skup.html

Inne (ŚKUP u innych organizatorów komunikacji, bilety papierowe, sprawy finansowe – paragon, faktura, potwierdzenie zakupu)

Wydawcą karty ŚKUP jest mBank S.A. Wydawca kart realizuje swoje usługi poprzez sieć 41 punktów obsługi klienta. W POK-ach można zamówić i odebrać kartę, jak również złożyć reklamacje dotyczące karty ŚKUP.
Nasza usługa nie podlega fiskalizacji i nie mamy obowiązku posiadania kas fiskalnych. Korzystając z tego prawa KZK GOP nie posiada kas fiskalnych i nie wystawia paragonów, ale oczywiście może jako dokument potwierdzający dokonanie zakupu biletu wystawić fakturę.
 • Faktury można otrzymać od KZK GOP.
 • Faktur nie wystawiają POK-i i agenci sprzedaży.
 • Nie można dostać faktury za „zakup” karty niespersonalizowanej, ponieważ karty ŚKUP są bezpłatne, a wpłacana kwota jest kaucją zwrotną, za którą nie można otrzymać faktury.
 • Można otrzymać fakturę za bilety okresowe KZK GOP zakupione w całej sieci sprzedaży.
Jeżeli ktoś chce otrzymać fakturę, ma dwie drogi:
 • złożyć wniosek o fakturę za pośrednictwem Portalu Klienta (po zalogowaniu do Portalu w sekcji „Wiadomości” należy wybrać „Nowa wiadomość”, a tam w „Typach wiadomości” wybrać „Wniosek o fakturę”);
 • złożyć w POP lub w Kancelarii KZK GOP wniosek/pismo o fakturę VAT wraz z załącznikami. Pismo powinno zawierać dane podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT oraz adres korespondencyjny, na który należy fakturę wysłać pocztą. Jako załącznik musi zostać dołączona kopia potwierdzenia zakupu biletu zawierająca dane o transakcji (numer karty, GIT, data transakcji, kwota i opis transakcji). Dobrze by było, aby znalazł się tam również kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej po stronie klienta.
Faktura zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny. • •
ŚKUP jest systemem otwartym i mogą do niego przyłączać się inne jednostki oraz organizatorzy komunikacji miejskiej. KZK GOP jest otwarty na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Pytanie dotyczące o plany przyłączenia np. Kolei Śląskich do systemu ŚKUP należy kierować bezpośrednio do tego organizatora.
MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy są niezależnymi od KZK GOP podmiotami, które samodzielnie organizują komunikację. Funkcjonujące porozumienie pozwala na korzystanie z tej samej taryfy pasażerom podróżującym pojazdami jeżdżącymi zarówno na zlecenie KZK GOP, jak i MZKP i MZK, jednakże taryfa przyjmowana jest przez każdy ze związków osobno. Również wyposażenie pojazdów w sprzęt umożliwiający jej funkcjonowanie jest obowiązkiem każdego organizatora z osobna. Sprawy dotyczące linii jeżdżących na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy nie leżą w gestii KZK GOP i o wyjaśnienia dotyczące między innymi taryfy należy się zwracać bezpośrednio do tych Związków.
W chwili obecnej nie przewidujemy uruchamiania aplikacji na telefony, która miałaby zastąpić kartę.

Dla pasażerów dostępna jest aplikacja ŚKUP NFC, dzięki której mogą zaktualizować bilety na swojej karcie już po ok. 20-30 minutach od dokonania płatności za pomocą Portalu Klienta, a w przypadku zasilenia e-portmonetki po upływie ok. godziny. Aplikacja jest prosta w użyciu, wystarczy przyłożyć kartę ŚKUP do tylnej ściany telefonu, a oprogramowanie zrobi za nas resztę. Dzięki temu rozwiązaniu proces zakupu biletów będzie szybszy i prostszy.
Odległości między przystankami podane są w rozkładzie jazdy dostępnym na naszej stronie internetowej https://rozklady.kzkgop.pl/rozklady.

Po wybraniu linii oraz przystanku należy kliknąć w „minuty” przy godzinie odjazdu. Wówczas otworzy się dodatkowe okno, w którym można sprawdzić zarówno czasy przyjazdu na poszczególne przystanki, jak i odległości między przystankami.

Uwaga: Odległości podawane są wyłącznie na liniach obsługiwanych na zlecenie KZK GOP. KZK GOP nie odpowiada za aktualność rozkładu jazdy linii organizowanych przez MZKP w Tarnowskich Górach i MZK Tychy.

Parkomaty

ŚKUP jest systemem o wielu funkcjonalnościach. Miasta same decydowały, w jakim zakresie chcą do niego przystąpić. Gliwice w zakresie używania karty ŚKUP do zapłaty za parkowanie do systemu nie przystąpiły. Niemniej ŚKUP jest systemem otwartym i po jego uruchomieniu będzie można do niego dołączać, natomiast decyzja w tym zakresie należy tylko i wyłącznie do miasta.
Założenia projektowe nie uwzględniały funkcjonalności aktualizacji salda karty w parkomatach. Nie jest jednak wykluczone, że w ramach rozwoju systemu zostanie on o taką funkcjonalność uzupełniony.
Po uiszczeniu opłaty za parkowanie w parkomacie urządzenie każdorazowo wydrukuje bilet parkingowy. Jest to danina publiczna i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego za kupione abonamenty i wykupione w parkomacie bilety parkingowe gmina nie wystawia faktur VAT i nie nalicza VAT.
Sytuacja taka ma miejsce w przypadku dokonania zasilenia karty przelewem z Portalu Klienta. Po wykonaniu takim kanałem zasilenia konieczne jest zaktualizowanie stanu karty w jednym z poniższych punktów:

 • punkt obsługi pasażera,
 • punkt obsługi klienta,
 • stacjonarny automat doładowania kart,
 • terminal (kasownik) w autobusie.
Parkomaty nie posiadają funkcjonalności aktualizacji stanu karty, dlatego konieczna jest wizyta w jednym z powyższych punktów. Jeśli karta nie zostanie zaktualizowana, wówczas będziemy mieli do czynienia z komunikatem „brak środków…”.

Metropolia

Od 1 stycznia 2018 roku dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) mogą korzystać z komunikacji za darmo, na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.

Uprawnienie można zakodować na karcie ŚKUP w punkcie obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera (wykaz lokalizacji punktów POP i POK znajduje się na naszej stronie https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-klienta https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-pasazera).

Podstawą do zakodowania ulgi jest oświadczenie opiekuna.
Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie, zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin.

Z uprawnienia można korzystać na podstawie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP, a w okresie przejściowym, tj. do czasu wyrobienia karty ŚKUP – na podstawie legitymacji szkolnej.

Planuje się, iż docelowo uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP i tylko na tej podstawie będzie można korzystać z przejazdów bezpłatnych.

Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach przy wejściu i wyjściu.

Uprawnienie można zakodować w punkcie obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera (wykaz lokalizacji punktów POP i POK znajduje się na naszej stronie https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-klienta https://portal.kartaŚKUP.pl/punkty-obslugi-pasazera ).

Podstawą do zakodowania ulgi jest ważna legitymacja szkolna.
Ulga metropolitalna obejmuje dzieci i młodzież do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednocześnie przypominamy, że koszty przejazdów osób objętych bezpłatną komunikacją pokrywane są z budżetu Metropolii, a tym samym z pieniędzy gmin wchodzących w jej skład. Zatem wydaje się zasadne i logiczne, że przy przyznawaniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zastosowano zasadę domicylu – czyli stałego miejsca zamieszkania na terenie gmin należących do Metropolii.

Dopuszcza się możliwość poszerzenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7. do 16. roku życia (według zasad określonych w ust. 1 lit. c, tiret pierwszy i drugi), mających miejsce zamieszkania na terenie gmin nie wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pod warunkiem zobowiązania się zainteresowanych gmin/związków międzygminnych do zawarcia stosownego porozumienia, regulującego zasady finansowania dodatkowego uprawnienia dla dzieci i młodzieży, a następnie jego podpisania. Lista gmin/związków międzygminnych nabywających uprawnienie wynikające ze zobowiązania finansowego będzie wskazywana przez przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
Od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z zawartym „Porozumieniem w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego”, biletami wspólnymi są bilety krótkookresowe/jednorazowe papierowe oraz elektroniczne sprzedawane za pośrednictwem telefonii komórkowej (urządzeń mobilnych). Od 1 kwietnia wszystkie bilety okresowe i papierowe bilety jednorazowe oraz kupowane przez telefony komórkowe bilety jednorazowe stały się wspólną ofertą biletową organizatorów komunikacji działających w obszarze Metropolii i obowiązują, tak jak dotychczas na liniach organizowanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz dodatkowo na liniach organizowanych przez MZK Tychy. Wyjątkiem są jednorazowe bilety kodowane na karcie ŚKUP, które obowiązują wyłącznie w komunikacji KZK GOP oraz MZKP Tarnowskie Góry, a także taryfa odległościowa, która obecnie dostępna jest również tylko w pojazdach KZK GOP oraz MZKP.
Pieniądze, które znajdują się na karcie ŚKUP, można wykorzystać do zapłaty np. w gminnych jednostkach kultury czy sportu (bilet na basen, do muzeum, do teatru itd.). Natomiast w związku z tym, że wydawcą i właścicielem karty jest mBank, zasady dotyczące zwrotu pieniędzy znajdujących się na karcie znajdują się w regulaminie „Pieniądz Elektroniczny (PE) wydawany przez mBank SA” (https://portal.kartaskup.pl/92), który jest regulaminem bankowym. Zgodnie z tym regulaminem posiadacz PE w okresie obowiązywania umowy ma możliwość zwrócenia się do Banku z żądaniem wykupu pieniądza elektronicznego przechowywanego na instrumencie płatniczym. Zgłoszenie żądania wykupu pieniądza elektronicznego wymaga złożenia wniosku o zastrzeżenie instrumentu płatniczego, który jest tożsamy z wnioskiem o zastrzeżenie karty (powoduje zastrzeżenie karty).

Jak więc wynika z powyższego, jeśli pasażer chce zwrotu środków na konto bankowe, musi kartę zastrzec i złożyć wniosek o nową. Na inne rozwiązanie nie zgadza się bank.
Na mocy „Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasto Tychy oraz Gminą Rudziniec” (załącznik nr 1 pkt 1), na liniach organizowanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy ważne są papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej, kupowane za pomocą telefonów komórkowych.

Docelowo, wszystkie dostępne na karcie ŚKUP bilety krótkookresowe, średniookresowe i długookresowe ważne będą u wszystkich organizatorów transportu zbiorowego i na wszystkich liniach miejskiego transportu zbiorowego, bez ograniczeń na komunikację autobusową, tramwajową i trolejbusową.
31 grudnia 2017 roku miasto Tychy zakończyło sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych przez sieci komórkowe.

31 marca 2018 roku miasto Tychy zakończyło sprzedaż biletów średniookresowych i długo-okresowych poprzez sieci komórkowe oraz Internet. Elektroniczne bilety, których sprzedaż jest prowadzona poprzez Internet, dostępne będą na karcie ŚKUP.
Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe o dotychczasowych uprawnieniach i szacie graficznej, zgodne z taryfami organizatorów obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą być sprzedawane w sieci dystrybucji do wyczerpania zapasów. Bilety nabyte przez pasażerów nie tracą swojej ważności i można je wykorzystać zgodnie z uprawnieniami, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku, wynikającymi z nominału biletu.

KZK GOP, MZKP oraz MZK Tychy zakończyły sprzedaż tych biletów dystrybutorom, z którymi mają umowy do 31 grudnia 2017 roku.
Na mocy „Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasto Tychy oraz Gminą Rudziniec”, w okresie przejściowym, tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. na liniach KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry, MZK Tychy honorowane będą papierowe bilety średnio- i długookresowe drukowane przez MZK Tychy.
 1. Bilety średniookresowe:
  1. Dobowy, ważny przez 24 godziny od momentu skasowania.
  2. Tygodniowy, ważny przez 168 godzin od momentu skasowania.
 2. Bilety miesięczne:
  1. Imienny, ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy).
  2. Imienny, ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin).
  3. Na okaziciela, ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin).
 3. Bilety kwartalne:
  1. Imienny, ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy).
  2. Imienny, ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin).

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję