Przejdź do treści strony
Data publikacji: 11.08.2017

Rozszerzamy System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej


Wdrożony pilotażowo w latach 2011-2014 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej został przygotowany w sposób, umożliwiający jego rozbudowę o dodatkowe elektroniczne tablice przystankowe, bez konieczności rozbudowy serca systemu - serwerowni. Wraz z pojawieniem się możliwości sfinansowania rozbudowy systemu z środków europejskich przeznaczonych na okres 2014-2020 zdecydowano, że SDIP powinien obejmować cały obszar KZK GOP, jak również powinien zostać wykorzystany do integracji systemu transportu publicznego na terenie Metropolii Górnośląskiej. Jako partnerzy do realizacji przedsięwzięcia „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” przystąpiły miasto Tychy i Bieruń.


 

 

Celem projektu jest usprawnienie systemu zarządzania drogowym transportem publicznym poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego w Metropolii Górnośląskiej i na jej obszarze funkcjonalnym. Projekt będzie realizowany punktowo na wszystkich ciągach komunikacyjnych KZK GOP, Bierunia i Tychów, na których funkcjonuje publiczny transport. Objęte nim będą przystanki generujące największe potoki podróżnych, w tym węzły o znaczeniu regionalnym. Budowana infrastruktura będzie obsługiwała zarówno transport autobusowy, jak i tramwajowy oraz trolejbusowy.

Projekt SDIP II jest przedsięwzięciem partnerskim i realizowany będzie na obszarze wszystkich gmin KZK GOP w Bieruniu i Tychach obsługiwanych przez MZK Tychy. Realizacja rzeczowa projektu obejmuje:

  • dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach - 462 tablic (406 na obszarze KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń),
  • dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy,
  • integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji),
  • dostarczenie aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz mobilnych urządzeń serwisowych,
  • szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania zorganizowanego bezpłatnie przez Wykonawcę.

W ramach projektu sfinansowane zostaną zakupy materiałów i usług związanych z informacją i promocją.

SDIP II ma na celu rozbudowę istniejącego systemu informacji pasażerskiej, który funkcjonuje obecnie ok.1,5% przystanków KZK GOP. W wyniku realizacji projektu udział przystanków wyposażonych w tablice informacji wzrośnie do ok. 10%.

Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią ZIT dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i przyczyni się do promocji strategii niskoemisyjnych gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Będzie stanowiło również element wspierający zrównoważoną mobilność miejską w Metropolii. Projekt pozwoli na większe i efektywniejsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz przyczyni się do integracji systemu transportu publicznego organizowanego przez KZK GOP i MZK Tychy.

Realizacja projektu pozwoli na efektywniejsze wykorzystania istniejącej infrastruktury ITS na terenie Metropolii Górnośląskiej, co poprawi płynności ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 43,4 mln zł. Za koszty kwalifikowalne uznano 35,3 mln zł, z czego 75% zostanie pokryte z Funduszu Spójności w ramach dofinansowania projektu (tj. 26,4 mln zł).W dniu 21 lutego 2017 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie zawarło z KZK GOP umowę na realizację projektu SDIP II - KZK GOP było pierwszym podmiotem w Subregionie Centralnym Województwa, który uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach procedury projektów komplementarnych do ZIT.

 

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) uruchomiła mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych. W celu zgłoszenia nieprawidłowości, dotyczących przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty można skorzystać z formularza dostępnego na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl. Przyjęte rozwiązanie ma sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawy i przejrzysty.

 

Zasady, jakie obowiązują przy rozpatrywaniu zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.    

  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    

  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     

  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

 

 

 

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję